Месечно осчетоводяване

Предлагаме Ви изготвяне на Отчети и Баланси, месечни за ваша информация, както и тримесечни.

Ето и как работи нашият продукт:

При избиране и заплащане на абонамента подходящ за Вашата фирма, ще бъдете оторизирани да качите от профила си документите (фактури, отчети от касов апарат, банкови документи, рекапитулации на ведомости за заплати).

Те трябва да бъдат сканирани, това е необходимо, за да сме сигурни в достоверността на данните.

В зависимост от обема на документите, в срок до 7 работни дни, ще получите в профила си БАЛАНС И ОПР (ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ), изготвени и подписани от главен счетоводител!


Нашите Продукти