Нашите Цени

 • ДДС Дневници

  0.80 лв/брой

  Цената е за брой записи на документи.
  Какво получавате:

  файлове за подаване към НАП

  месечна справка декларация (справка декларация, дневник покупки, дневник продажби, VIES)

  образец на платежно нареждане към бюджета

 • ТРЗ-Труд и работна заплата

  4.00 лв/брой

  Цената е за брой служители/работници.
  Какво получавате:

  файлове за подаване към НАП

  месечна ведомост

  рекапитулации

  Д1 и Д6

  платежни нареждания към бюджета

 • Еднократни услуги

  5.00 лв/брой

  Цената е за брой услуга за работник/служител.
  Предлагаме следните улсуги:

  НАЗНАЧАВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ на работник/служител

  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за промяна на трудово правоотношение със работник/служител.

  Какво получавате:

  файлове за подаване към НАП

  уведомление по чл.62,ал.5 от КТ

  Образец на Трудов договор, Допълнително споразумение, Заповед за прекратяване

 • Болнични листове

  5.00 лв/брой

  Цената е за брой болнични листове.
  Какво получавате:

  файлове за подаване към НАП

  Приложение 9 и/или Приложение 12

  Приложение 14 от НОИ

 • Месечно осчетоводяване

  0.50 лв/брой

  Цената е за брой счетоводни документи.
  Какво получавате:

  ОПР

  Баланс

 • Годишно приключване

  40.00 лв. за всеки 50 документа

  Цената е за 50 броя счетоводни документи.
  Какво получавате:

  отчети по форма на НСИ, ОПР, Баланс, ОСК, ОПП, СДМА

  годишна данъчна декларация за подаване към НАП

  формуляр Г2

  решение и декларация по чл.13,ал.4 от ТЗ за подаване към Търговски Регистър